Huishoudelijk Reglement VZW Ballroom Fun & Dance Zemst

Lidmaatschap:

 • Men kan toetredend lid worden van dansclub Ballroom Fun & Dance Zemst, na betaling van het cursusgeld (of lidgeld) en/of na goedkeuring / aanvaarding door de voorzitter van de club. Dit moet ten laatste en volledig betaald te zijn voor aanvang van de 3e les.
 • Elke persoon die lid wenst te worden dient vooraf zijn / haar huisarts te vragen of het beoefenen van de dansstijl(en) waarin hij / zij interesse heeft, geen gezondheidsproblemen kunnen geven bij de uitoefening hiervan. Indien er bepaalde elementen zijn die de gezondheidstoestand zouden kunnen beïnvloeden, dient men de club leiding hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Indien men nalaat dit vooraf te doen, is dit volledig onder eigen verantwoordelijkheid.
 • Onder geen beding heeft men recht op (gedeeltelijke) terug betaling indien men de cursus(sen) in de loop van het seizoen zou verlaten.
 • De inschrijving / lid gelden worden voor aanvang van elk seizoen door het bestuur bepaald, en gecommuniceerd via de officiële club kanalen.
 • Personen die geen lid zijn van de club, hebben geen toegang tot de les of oefen lokalen. Enkel mits toelating van bestuur of leraar, kan een extern persoon uitzonderlijk toegang krijgen tot onze locatie(s).
 • Indien uw persoonlijke situaties verandert (verhuis, verandering van contact nummer, ..) dient u de veranderde gegevens zo snel mogelijk te melden aan het bestuur, zodat zij dit administratief in orde kunnen brengen.

Houding / gedrag:

 • Toegelaten leden dienen zich steeds respectvol te gedragen tegenover alle andere club leden, de leraren, het bestuur of eventuele externe bezoekers van de club. Men mag onder geen beding hinder veroorzaken voor lessen of oefenstonden georganiseerd door de club.
  Voorbeelden van hinder zijn; onder invloed zijn van drugs of alcohol, agressie, beschadiging van materieel, ongepast seksueel of intimiderend gedrag, of het imago van de dansclub schade toe brengen.
  Het niet naleven van deze regels kan leiden tot ontzetting uit de lokalen, en bij herhaling het schrappen van het lidmaatschap.
 • Het plegen van een misdrijf wordt sowieso automatisch gemeld aan de Politie.
 • Beschadigingen aan gebouw of materiaal, zal op de veroorzaker verhaald worden.

Lessen / oefenen:

 • Wees steeds tijdig (minstens 10 minuten voor aanvang) aanwezig voor alle lessen. Indien men toch te laat komt, probeer dan zo stil mogelijk te les te vervoegen zonder andere aanwezigen te storen.
 • Indien men wegens omstandigheden niet aanwezig kan zijn op een les, dient men de leraar of voorzitter hiervan te verwittigen. Op de eerstvolgende oefenavond zal het bestuur of de leraar u zo goed mogelijk trachten bij te staan om de gemiste oefeningen aan te leren.
 • Bij overmacht kan het bestuur een les verschuiven naar een latere datum. In dat geval zal iedere deelnemer hiervan tijdig verwittigd worden via mail (3 dagen op voorhand) of via GSM (indien het de dag er voor zou betreffen).
 • De lessen mogen enkel na toelating van de betrokken leraar gefilmd worden. Deze beelden mogen echter door uzelf nooit op YouTube, facebook of andere sociale kanalen geplaatst worden.
 • Oefening baart kunst. Vandaar dat Ballroom Fun & Dance Zemst ook oefengelegenheid voorziet. De oefen momenten zullen gecommuniceerd worden via Website en Facebook.
 • Ten laatste voor aanvang van de 3e les dienen alle verschuldigde cursus gelden volledig betaald te zijn. Zoniet kan men aan de 3e les niet participeren, en dient men de lokalen te verlaten (tot alle bedragen betaald werden).
 • Het is verboden eigen drank en/of versnaperingen mee te brengen in onze zalen.

Verzekering:

 • Bij elke inschrijving is een verzekering bij Danssport Vlaanderen inbegrepen. Indien men tijdens de lessen een kwetsuur zou oplopen, dient men dit onmiddellijk te melden aan de leraar (die de voorzitter zal informeren of u de nodige informatie zal verschaffen).
 • U bent niet via de club verzekerd op weg naar of van de danslocaties.
 • Indien u bepaalde waardevolle zaken meebrengt naar de les of oefenavond, is dit onder eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur of de club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ontvreemding of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Privacy regels:

 • Tijdens de lessen en/of activiteiten kunnen leden gefotografeerd of gefilmd worden. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van de club.
 • Bij inschrijving voor een van de cursussen verleent men de club “VZW Ballroom Fun & Dance Zemst” de toelating om alle foto’s, video’s en andere opnames die gemaakt worden tijdens de cursussen, of bij andere organisaties van of in functie van de club (bv Open Deur), en waarin -op hij/zij voorkomt, te gebruiken voor de facebook -pagina, website, of promotionele acties van/door de club.
 • Indien men geen toelating wenst te verlenen, of de toelating achteraf wenst in te trekken, dient men dit schriftelijk via e-mail te laten weten aan de voorzitter van de club: “Vzw Ballroom Fun & Dance Zemst”.

Algemeen:

 • Roken is niet toegestaan in onze locaties.
 • Ballroom Fun & Dance Zemst is een merknaam die eigendom is van de VZW Ballroom Fun & Dance Zemst. Enkel en alleen de Vzw Ballroom Fun & Dance Zemst mag in haar naam communiceren en / of deze naam en/of logo gebruiken op allerlei materialen (zoals brieven, omslagen, T shirts, en andere).
 • Bij inschrijving gaat iedereen automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement.